Všeobecné podmínky a pokyny

I. Práva a povinnosti

 1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci vozidlo v den podpisu smlouvy, kdy také počíná běžet lhůta půjčovného.
 2. Nájemce může přenechat vozidlo pouze řidiči uvedeném v této smlouvě.
 3. Pojištění vozidla zabezpečuje pronajímatel. Cesta do zahraničí, pouze po dohodě s pronajímatelem.
 4. Jestliže nájemce zjistí závadu na vozidle způsobenou opotřebením, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli, nesmí provádět žádné zásahy/opravy na vozidle. V případě prodlení zajistí nájemce opravu se všemi důsledky.
 5. Nájemce je povinen používat při zaparkování vozidla vždy zabezpečovací zařízení, jímž je vozidlo vybaveno, dále nenechávat ve vozidle GPS navigaci zapůjčenou nebo vlastní nebo jiné cenné věci.
 6. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem). Při porušení této vyhlášky vzniklou škodu hradí zákazník.

II. Další ujednání

 1. Pronajímatel přenechává nájemci vozidlo s
  1. plnou nádrží pohonných hmot
  2. předepsanou výbavou
  3. doklady potřebnými pro provoz vozidla

  V případě ztráty dokladů, nebo výbavy vozidla (i jen část), uhradí nájemce pronajímateli náklady spojené s jejich opětovným vystavením, nebo pořízení nové výbavy.

 2. Nájemce bere na vědomí, že nevrácení vozu nejpozději v den následující po datu uvedeném v této smlouvě jako konec nájmu bude
  toto posuzováno podle příslušných ustanovení trest. zákona (neoprávněné užívání cizí věci, případně krádež)
 3. V případě vzniku škody z viny nájemce, je tento povinen uhradit:
  1. spoluúčast: 5% ze škody vzniklé na vozidle, minimálně však vždy 5.000,- Kč, toto se vztahuje i na krádež vozu
  2. půjčovné až do doby skončení opravy vozidla v autorizovaném servisu
  3. v případě autonehody předložit záznam o nehodě od policie ČR.
 4. Nájemce vrátí vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a v čistém stavu.
 5. Pokud nájemce nevrátí vozidlo ve stanovený den a hodinu bez řádné omluvy, záloha mu nebude vrácena.
 6. Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu jiných vozidel, provozování taxislužby.
 7. Nájemce souhlasí s pořízením fotokopie OP/ PAS a ŘP
 8. Nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto řádem, který se zavazuje dodržovat, jakož i obecně právní normy, vztahující se k provozu motorových vozidel. TECHNICKÝ PRŮKAZ OD VOZU NESMÍ ZŮSTÁVAT VE VOZIDLE.

Doklady potřebné k uzavření smlouvy:

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • řidičský průkaz

Firma:

 • výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
 • občanský průkaz řidiče/řidičů
 • řidičský průkaz řidiče / řidičů